Välkommen till södra sveriges vassaste teknikkonsulter

Våra projekt

Våra projekt

Vi genomför uppdrag hos branschens främsta bolag med fokus på utveckling, innovation och hållbarhet. Många företag uppskattar våra motiverade medarbetare och ser värdet i att ha oss som lagkamrater.

Projekt 1 - Omställning och avveckling

Ringhals 1 och 2 Avvecklings- förberedande åtgärder

2015 fattade Vattenfall beslut om att avveckla två av Ringhals fyra reaktorer, Ringhals 1 och 2. Ringhals 2 stängdes av den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 31 december 2020.

ringhals

Vattenfall/BUND och Ringhals samarbetar kring avvecklingen där Ringhals är ytterst ansvarig som tillståndshavare och BUND har uppdraget att genomföra nedmonterings- och rivningsåtgärder. Inom BUNDs program R12D pågår förberedande arbete såsom analyser, planering och inledande upphandlingsaktiviteter. Planen är att rivningen startar i oktober 2023.

ic.energy deltar bl.a i behovsanalyser, projektanalyser, i projekt för genomförande av förberedande åtgärder inför start av rivningen.

Exempel på åtgärder vi är involverade i är uttransport av strålskyddsblock, ombyggnad och tillbyggnad av mellanlager för medelaktivt avfall, införande av mobilkommunikation och larmhantering under nedmontering och rivning, 3D-skanning av anläggningarna och utformning av avvecklingsområdet.

Projekt 2 - Stadsutveckling och infrastruktur

Projektledning inom samhällsbyggnad och innovativa energilösningar

På uppdrag av ett kommunalt energibolag samordnar och projektleder ic.energy utbyggnaden av infrastrukturen och innovativa energilösningar till två nya stadsdelar i Mölndal. Inom samma uppdrag hjälper vi också kunden att ta fram en långsiktig strategisk anläggningsplan för utbyggnaden av fjärrkyla.

Forsåker_Case_Repack

Projekt 3 - Omställning och avveckling

Oskarshamn och Barsebäck - avvecklingsförberedande åtgärder

UNIPER är ett dotterbolag till E.ON. vars avvecklingsprojekt omfattar 4 kärnkraftverk 2 i Oskarshamn (OKG) och 2 i Barsebäck (BKAB).

Flygfoto_OKG

Nedmonteringen av reaktorerna sker i sekvenser under en tioårsperiod. Reaktortanken sågas först ner i ringar för att sedan delas upp i mindre sektioner och förpackas i särskilda behållare. Därefter transporteras de till ett mellanlager innan de tillsist slutförvaras i Forsmark. Rivningen av en reaktortank tar ungefär ett år. När allt radioaktivt material är bortforslat kan den konventionella rivningen starta och de arbetet beräknas starta år 2030. 

ic.energy är delaktiga i att ta fram processkartläggningar för att visualisera avfallsflöden till olika avfallspår med syftet att identifiera flaskhalsar, framtagning av instruktioner för avfallshantering och märkning, framställan av delmomentbeskrivningar, driva kartläggningsprojekt med fokus på materialprover mm. Här är vi också säkerhetsrådgivare inom farligt gods och hjälper till med det viktiga arbetsmiljöarbetet på anläggningarna.

Projekt 4 - Stadsutveckling och infrastruktur

Byggnationen av MIMO - Byggledning och kontrollansvar

NCC ska bygga ett stort Måbra-kontor mitt i Mölndal. Kontoret kommer att bli 17 våningar högt, 40 000 kvm stort och stå klart 2024.

Byggnationen av MIMO - Byggledning och kontrollansvar

Fokus kommer att ligga på det mänskliga välmåendet. En träningsanläggning, stora fönsterpartier för ljusinsläpp, bra ventilation och en terrass full av växter är några av de steg för att skapa maximal trivsel hos medarbetaren. Även alla materialval, färger, kontorsytor och gemensamhetsutrymmen är noggrant planerade för att medarbetaren ska må bra på kontoret.

Hållbarhet är också centralt för projektet och byggnaden kommer att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-rankningen nivå excellent.

I MIMO deltar ic.energy som kontrollansvarig och projektledare.

Projekt 5 - Stadsutveckling och infrastruktur

Renovering av Tingstadstunneln - Genomförandeplanering

ic.energy samarbetar med Sweco och ansvarar för genomförandeplanering i projektet gällande renovering och uppgradering av Tingstadstunneln.Vi är biträdande uppdragsledare för projektet, som handlar upp tre olika entreprenader för byggnation, trafikåtgärder samt installationer.

Renovering av Tingstadstunneln - Genomförandeplanering

Projekt 6 - Stadsutveckling och infrastruktur

Uppförandet av GOCO hyresrätter - Byggledning och kontrollansvar

Ett nytt innovationscentrum byggs i Mölndal på initiativ av Next Step, Vectura Fastigheter och Astra Zeneca. Det är en miljardsatsning för att skapa nya forsknings- och utvecklingsmiljöer inom hälsoinnovation. Projektet består av 100 000 kvadratmeter med plats för 350 företag och 7000 människor så att perspektiv, idéer och kunskaper kan utbytas.

På en del av ytan byggs också hyresrätter och forskarlägenheter för ge plats åt människor från alla världens hörn. På uppdrag av Balder är ic.energy med som kontrollansvarig för byggnationen av hyresrätterna.

Uppförandet av GOCO hyresrätter - Byggledning och kontrollansvar

Projekt 7 - Forskning och utveckling

Kunskapsutveckling av batterier - Genomförandeplanering

SEEL ”Swedish Electric Transport Laboratory” är elektromobilitetslaboratorium som ägs och drivs gemensamt av Chalmers och RISE. I projektet ingår 17 deltagare från 7 medlemsstater i Europa i syfte att skapa en kunskapsutveckling och förutsättning för ett samarbete inom elektrifierade transporter. Det är ett 10-årigt projektet som inleds med byggnationen av testbäddar vid tre anläggningar i Säve, Borås och Nykvarn som beräknas vara klara 2023 med syfte att de deltagande forskarna ska få tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet.

Kunskapsutveckling av batterier - Genomförandeplanering

I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver inklusive nya innovativa koncept i tidiga utvecklingsskeden. Satsningar görs för att utveckla material för batterier, battericeller och hela batterisystem. Fokus ligger också på användning, återvinning och förädling av återvunna material. 

ic.energys roll i projektet är att ansvara för tidplaneringen av byggnationerna och etableringen av de tre anläggningarna som byggs. Samt att vi stöttar med installationssamordning i de olika testcellerna - där vi fungerar som en mellanhand mellan leverantörerna och entreprenörer.

Projekt 8 - Forskning och utveckling

Framtagning av kravställda dokument - Hantering av farligt gods

ESS (European Spallation Source) är en forskningsanläggning som byggs i Lund och som ett paneuropeiskt projekt med 13 europeiska nationer som medlemmar. ESS är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag.

Europas behov av en avancerad, högeffekts neutronspallationskälla aktualiserades redan för 20 år sedan. Bygget påbörjades sommaren 2014 och anläggningen beräknas tas i full drift 2027. Acceleratorn som helhet kommer att vara 602,5 m lång. Omkring två till tre tusen gästforskare beräknas att genomföra experiment vid ESS varje år.

Framtagning av kravställda dokument - Hantering av farligt gods

Anläggningens design och konstruktion inkluderar den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggts. Anläggningen är baserad på en neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation, en teknik där protoner med hög energi och hastighet "spjälkar" ut neutroner ur volfram. Det möjliggör att studera material på molekylär och atomär nivå, med tillämpningar inom materialforskning på en mängd olika områden som medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.
Konstruktionen har beräknats kosta cirka 1,8 miljarder euro och har en årlig driftskostnad på runt 140 miljoner euro.

ic.energys roll i projektet är bl.a framtagning av SKB och SSM kravställda dokument, exempelvis avfallsspecifikationer och transportbarhet för det radioaktiva avfall som produceras i anläggningen.

Projekt 9 - Forskning och utveckling

Utveckling av Chalmers ledningssystem och säkerhetsredovisning

Tillsammans med Studsvik stöttar vi Chalmers med att utveckla ledningssystemet och säkerhetsredovisningen för deras kärntekniska verksamhet. Chalmers omfattas av kraven för kärntekniska verksamheter på grund av deras forskning på kärnämnen såsom Uran och Plutonium. Verksamheten har inte tidigare omfattats av dessa krav utan endast behövt beakta krav ställda på verksamheter med joniserande strålning. I samband med att man ansökt om utökat innehav av kärnämnen beslutade dock SSM att verksamheten omfattades av de skarpare kraven.

Verksamheten är förhållandevis liten jämfört med andra kärntekniska verksamheter och därför behöver kravbilden anpassas för att vara ändamålsenlig.

chalmers-hires

Arkiverade / Genomförda projekt

Industri och processutveckling

Leverantörsstrategier för stora bolag inom energiområdet.

Flertalet energibolag står inför utmaningen att säkerställa optimal resurs- och kompetensförsörjning på lång sikt. ic.energy är med och tar fram sourcingstrategier baserat på kärnkompetensanalyser och framtidsscenarion åt flera stora bolag inom energiområdet för att kunna vara kostnadseffektiva samtidigt som man säkerställer stabilitet och fortsatt utveckling.

Projekt2

KONTAKT

Vi är alltid intresserade av nya uppdrag och nya medarbetare. Hör av er!

  hr@icenergy.se
   
  +46 730-685 852
   

  Västra Vallgatan 2F
  432 41 Varberg
  Shopping Basket